Gdzie kupić?

Gdzie kupić?

Klient detaliczny może kupić nasze produkty przez Allegro lub w Sklepie internetowym

Klientów hurtowych zapraszamy do kontaktu.

OWS – B2B

Ogólne warunki sprzedaży w transakcjach z przedsiębiorcami.

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy NJUNJA® Ewa Kisłowska z siedzibą w Ełku, ul. Witolda Maternika 35; NIP 7181644241 („Sprzedający”), a przedsiębiorcą nabywającym oferowane przez Sprzedawcę Towary („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej. Treść umowy sprzedaży („Umowa”) określona jest w potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniu Kupującego oraz w OWS.

1.2 Sprzedający publikuje OWS na stronie internetowej www.njunja.pl, udostępniając tym samym Warunki Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania OWS ze strony internetowej Sprzedającego, ich przechowywania oraz odtwarzania.

1.3 Odstępstwa od OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy

2.1 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie
zamówienia przez Sprzedającego oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz że przyjął je do realizacji. Potwierdzeniem zamówienia jest stosowny dokument przesłany drogą elektroniczną bądź faksem najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Potwierdzenie zamówienia może zostać zastąpione dostawą zamówionego Towaru w tym samym terminie. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę lub          w momencie dostarczenia zamówionego Towaru Kupującemu. Zamówienia można składać drogą elektroniczną  za pośrednictwem poczty elektronicznej,  telefonicznie oraz pisemnie. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający może wymagać, aby Kupujący
potwierdził treść zamówienia w formie pisemnej.

3. Terminy dostaw

3.1 Oczekiwane terminy dostaw wyrażone w zamówieniu Kupującego zostaną zaakceptowane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia. W przypadku niemożności ich zaakceptowania przez Sprzedającego zostaną podane w tym dokumencie najbliższe możliwe terminy realizacji zamówienia Kupującego. Sprzedający może uzależnić rozpoczęcie wykonywania umowy lub wstrzymać realizację dostawy do czasu otrzymania od Kupującego należności we wskazanej wysokości. W szczególności dotyczy to wymaganych zaliczek, zadatków dotyczących realizowanego zamówienia oraz opóźnionych płatności za Towar już wcześniej dostarczony.

3.2 Jeżeli Sprzedający mimo zamówienia dostawy odpowiadającej treści zamówienia Kupującego u swojego dostawcy
półproduktów, nie otrzyma jej na czas w sposób prawidłowy, poinformuje on o tym Kupującego i poda aktualny przewidywany termin dostawy. Jeżeli
Kupujący nie prześle na to zapytanie odpowiedzi w terminie 5 dni od jego otrzymania, będzie to równoznaczne z akceptacją nowego terminu realizacji.
Roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionej dostawy są tym samym wyłączone.

3.3 W przypadku opóźnienia dostawy od Sprzedającego, Kupujący może po upływie wyznaczonego przez siebie rozsądnego terminu
dodatkowego odstąpić od umowy. Termin ten rozpoczyna się dopiero, gdy Sprzedający otrzyma pisemne oświadczenie Kupującego o wyznaczeniu dodatkowego terminu zawierające jednocześnie informację, że po upływie tego okresu zrezygnuje on z zamówienia. Roszczenia odszkodowawcze, których można dochodzić zamiast odstąpienia od umowy dopuszczalne są wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie wywołane było rażącym niedbalstwem Sprzedającego. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wyrównania typowych szkód umownych w granicach rzeczywiście poniesionej szkody  z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. Ceny

4.1 Ceny podane w ofertach oraz potwierdzeniach zamówień są w wyrażone w walucie, w której wystawiono dany dokument. Ceny te podane są EXW magazyn Sprzedającego w Ełku i nie zawierają podatku VAT.

4.2 Ceny podane w ofertach są ostatecznie potwierdzane w momencie przystąpienia do realizacji zamówienia. Ceny zawarte w potwierdzeniu
zamówienia są wiążące.

5. Dostawa

5.1 Miejscem wydania towarów jest magazyn Sprzedającego w Ełku. Sprzedający może w imieniu Kupującego zlecić dostarczenie Towaru do miejsca
wskazanego przez Kupującego firmie spedycyjnej. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

6. Płatności

6.1 Zapłata należności za sprzedaż towaru/usługi powinna nastąpić w terminie określonym w treści faktury sprzedaży liczonym od daty
wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

6.2 Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

6.3 Sprzedający ma prawo do zmiany uzgodnionych warunków płatności w przypadku stwierdzenia istniejącego zagrożenia, że Kupujący nie
wywiąże się ze zobowiązań finansowych wynikających z umowy sprzedaży.

6.4 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedający będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Reklamacje, odpowiedzialność

7.1 Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji producenckiej na wszystkie dostarczone towary. Ewentualne rozszerzenie odpowiedzialności wymaga odrębnych ustaleń w formie pisemnej lub dokumentowej (np. przez zawarcie odrębnej umowy).

7.2 Ewentualne reklamacje należy zgłosić przez pocztę elektroniczną Sprzedającego pod adresem biuro@njunja.pl

7.3 W przypadku uznania reklamacji, obowiązki Sprzedającego polegają na wymianie Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. Jeżeli
działania te są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Sprzedający może zamiast tego odstąpić od umowy zwracając tym samym cenę Towaru.

7.4 Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego użycia, montażu, konserwacji, wad spowodowanych przez naprawy
dokonywane przez konsumenta we własnym zakresie.

8. Pomoc techniczna i porady

8.1 Wszelka pomoc techniczna, czy też porady udzielane Kupującemu przez Sprzedającego w zakresie użycia jakiegokolwiek towaru oraz
inne związane z zakupami Kupującego są bezpłatne i udzielane na zasadzie usłużności w stosunku do Kupującego. Sprzedający nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za treść czy zastosowanie przez Kupującego takiej porady, czy pomocy technicznej, czy też jakiegokolwiek stanowiska pracowników Sprzedającego, jak za udzielenie gwarancji czy nawet jej zasugerowanie. Pracownicy Sprzedającego nie są uprawnieni do reprezentowania stanowiska w zakresie jakiegokolwiek produktu czy usługi.

9. Montaż i zastosowanie

9.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z oczekiwaniami efekty użytkowe produktów, chyba że Sprzedający zagwarantował to
w sposób szczególny w formie pisemnej.

9.2 Konsument jest wyłącznie odpowiedzialny za montaż i sposób użytkowania zakupionego Towaru.

9.3 Kupujący jest zobligowany przetestować Towary z dostarczonej partii.

10. Siła wyższa

10.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy,
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwiła, nadmiernie utrudniła wywiązanie się Sprzedającego z zobowiązania lub sprawiła, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedającemu rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy      zawartej na podstawie niniejszych OWS rozstrzygać będzie sąd właściwy ze
względu na siedzibę Sprzedającego.

 

 

Ełk 6 marca 2022r.